Ağustos 2014

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2014
  • Yetişkin yaşta akut üst gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan Henoch-Schönlein vasküliti, endoskopik bulguları: Olgu sunumu

Ağustos 2014 / (22 - 2)

Yetişkin yaşta akut üst gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan Henoch-Schönlein vasküliti, endoskopik bulguları: Olgu sunumu

Sayfa Numaraları
41-43
Yazarlar
Ahmet UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Haşim NAR, Rıza ALTUNBAŞ, Necati YENİCE
Kurumlar
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
Özet
Henoch ?Schönlein purpurası çocuklarda en sık görülen vaskülit iken, eriş-kinde nadir görülen sistemik vaskülittir. Küçük damarları etkiler ve sıklıkla palpabl purpura ile prezente olur. Yetişkinde cilt tutulumu sonrası en fazla böbrek ve gastrointestinal tutulum olur. Gastrointestinal tutulumda sıklıkla gastrointestinal kanama gözlenir fakat masif gastrointestinal kanama nadirdir. Karın ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvuran ve yatışı sonrasında hemodinamiyi bozan masif üst gastrointestinal kanama görülen erişkin erkek olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Henoch-Schönlein vaskülit, üst gastrointestinal kanama
Giriş
Henoch-Schönlein purpurası (HSP) damar duvarında IgA depolanmasının izlendiği, deri bulgularının ön planda olduğu bir küçük damar vaskülitidir (1). Palpabl purpuraların yanı sıra karın ağrısı, artralji, hematüri, proteinüri gibi sistemik semptomlar da eşlik edebilir (2). Karın ağrısı en sık görülen semptomlardandır (3). HSP erişkinlerde daha nadiren görülür ve klinik prezentasyonu çocuklardan biraz farklıdır. Genellikle daha ciddi seyreder, diyare ve böbrek tutulumu daha sıktır, daha sık ciddi tedavi ve uzun hastane yatışı gerekir (4). Eriş-kin çağda nadir görülmesine rağmen karın ağrısı ve akut üst gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan 22 yaşında Henoch-Schönlein purpuralı erkek hasta sunulmuştur.
Olgu
Henoch-Schönlein purpurası deride palpabl, nontrombositopenik purpura gelişimine yol açan, beraberinde gastrointestinal, eklem ve böbrek tutulumunun da eşlik edebildiği küçük damar vaskülitidir (1,2,5). Gastrointestinal sistem HSP?nin deriden sonra en sık etkilediği ikinci tutulum bölgesidir. Kolik şeklinde karın ağrısı en sık görülen bulgudur. Erken çocukluk çağında gastrointestinal tutulum sıklığı erişkin dönemle karşı-laştırıldığında daha az olarak bildirilmektedir. Pillebout ve arkadaşları, erişkin dönemde HSP?li olguların %48?inde gastrointestinal sistem tutulumu saptamışlar ve kanama bu olguların %51?inde görülmüştür (6). Türkiyeden bildirilen bir seride HSP tanısı alan 16 erişkin olguda kadın erkek oranı 7/9 olup, yaş aralığı ortalaması 53,38±14,43 yıl olarak bulundu. Peteşi ve palpabl purpura tarzı lezyonlar en sık alt ekstremite olmak üzere (%100), 10 (%62,5) olguda üst ekstremiteler, 7 (%43,8) olguda gövdede lokalizeydi. Eklem tutulumu 4 (%25) olguda, gastrointestinal sistem tutulumu 5 (%31,3) olguda mevcuttu (7). Bizim olgumuz erkek, genç hasta, alt ekstremitede çok belirgin olmayan döküntüleri vardı, ön planda karın ağrısı ve akut üst gastrointestinal kanaması ile prezente olmuştu. Eklem tutulumu çocukluk çağında HSP?nin sık görülen bulgularından biridir. Genellikle diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde artrit şeklinde klinik verir ve deformite bırakmadan iyileşme gösterir. Yaş ilerledikçe eklem tutulumu sıklığının giderek azalma gösterdiği bildirilmektedir. Erişkinlerde renal tutulum daha şiddetlidir, gastrointestinal tutulum daha hafif, aynı şiddette veya daha şiddetli olabilir (1,8,9). Hastamızda eklem ve böbrek tutulumu saptanmadı. Gastrointestinal tutulum şiddetli idi. Gastrointestinal tutulumda endoskopide mukozal eritem, ödem, multipl irregüler ülserler, nodüler değişiklikler görülür. Üst gastrointestinal sistemde duodenum 2.kısmı en sık tutulan ve en ciddi lezyonların görüldüğü kısımdır. Alt gastrointestinal sistemde ise en sık rektum tutulur, ancak en ciddi tutulum terminal ileumda olur. HSP tipik deri lezyonları olmadan akut batın tablosu ile müracaat edebilir ve gastroskopi, kolonoskopi erken tanı için faydalıdır. Özellikle duodenum 2.kısım ve terminal ileumda görülen diffüz mukozal ödem, eritem, peteşi veya multipl irregüler ülserler tipik endoskopik bulgulardır (9,10,12). Bizim olgumuzda da döküntüler çok belirgin olmamasına rağmen gastroskopide tipik bulgular (Resim 2-4) saptandı. Sistemik steroid tedavisi böbrek tutulumu veya şiddetli ekstrarenal semptomlarda endikedir. Oral prednizon genellikle 1-2 mg/kg/gün arası dozlarda orta şiddetliden ağır semptomlara yol açabilen gastrointestinal sistem ve eklem tutulumunda ve HSP?nin deri lezyonlarının progresyonunun durdurulmasında önerilmektedir (12). Kortikosteroid tedavisinin karın ağrısını ve kanamayı kontrol etmede yararlı olduğu bildirilmiştir (13-15). Kortikosteroidlerin dışında diğer immünsüpresifler de kullanılmıştır (3, 16). Hastamızda deri biyopsisinin vaskülit ile uyumlu gelmesinin ardından proton pompa inhibitörüne 1 mg/kg metil prednisolon eklendi, hastanın karın ağrısı azaldı, tedavinin 4. gününde hastanın melenası ve hemodinamisi düzeldi, kanama kontrol altına alınabildi. Bizim hastamızda da kortikosteroid tedavisi karın ağrısının azalmasında ve kanamanın kontrol altına alınmasında faydalı olmuştur. Sonuç olarak Henoch-Schönlein vasküliti daha çok çocukluk çağında görülmekle birlikte ileri yaşta da ortaya çıkabilmektedir. Karın ağrısı, üst gastrointestinal kanama ve pete-şial döküntülü hastalarda akla gelmelidir. Tipik endoskopik bulgular tanının konulmasında yardımcı olur, kortikosteroid tedavisi semptomların ve kanamanın kontrolünde faydalıdır.
Tartışma
Henoch-Schönlein purpurası deride palpabl, nontrombositopenik purpura gelişimine yol açan, beraberinde gastrointestinal, eklem ve böbrek tutulumunun da eşlik edebildiği küçük damar vaskülitidir (1,2,5). Gastrointestinal sistem HSP?nin deriden sonra en sık etkilediği ikinci tutulum bölgesidir. Kolik şeklinde karın ağrısı en sık görülen bulgudur. Erken çocukluk çağında gastrointestinal tutulum sıklığı erişkin dönemle karşı-laştırıldığında daha az olarak bildirilmektedir. Pillebout ve arkadaşları, erişkin dönemde HSP?li olguların %48?inde gastrointestinal sistem tutulumu saptamışlar ve kanama bu olguların %51?inde görülmüştür (6). Türkiyeden bildirilen bir seride HSP tanısı alan 16 erişkin olguda kadın erkek oranı 7/9 olup, yaş aralığı ortalaması 53,38±14,43 yıl olarak bulundu. Peteşi ve palpabl purpura tarzı lezyonlar en sık alt ekstremite olmak üzere (%100), 10 (%62,5) olguda üst ekstremiteler, 7 (%43,8) olguda gövdede lokalizeydi. Eklem tutulumu 4 (%25) olguda, gastrointestinal sistem tutulumu 5 (%31,3) olguda mevcuttu (7). Bizim olgumuz erkek, genç hasta, alt ekstremitede çok belirgin olmayan döküntüleri vardı, ön planda karın ağrısı ve akut üst gastrointestinal kanaması ile prezente olmuştu. Eklem tutulumu çocukluk çağında HSP?nin sık görülen bulgularından biridir. Genellikle diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde artrit şeklinde klinik verir ve deformite bırakmadan iyileşme gösterir. Yaş ilerledikçe eklem tutulumu sıklığının giderek azalma gösterdiği bildirilmektedir. Erişkinlerde renal tutulum daha şiddetlidir, gastrointestinal tutulum daha hafif, aynı şiddette veya daha şiddetli olabilir (1,8,9). Hastamızda eklem ve böbrek tutulumu saptanmadı. Gastrointestinal tutulum şiddetli idi. Gastrointestinal tutulumda endoskopide mukozal eritem, ödem, multipl irregüler ülserler, nodüler değişiklikler görülür. Üst gastrointestinal sistemde duodenum 2.kısmı en sık tutulan ve en ciddi lezyonların görüldüğü kısımdır. Alt gastrointestinal sistemde ise en sık rektum tutulur, ancak en ciddi tutulum terminal ileumda olur. HSP tipik deri lezyonları olmadan akut batın tablosu ile müracaat edebilir ve gastroskopi, kolonoskopi erken tanı için faydalıdır. Özellikle duodenum 2.kısım ve terminal ileumda görülen diffüz mukozal ödem, eritem, peteşi veya multipl irregüler ülserler tipik endoskopik bulgulardır (9,10,12). Bizim olgumuzda da döküntüler çok belirgin olmamasına rağmen gastroskopide tipik bulgular (Resim 2-4) saptandı. Sistemik steroid tedavisi böbrek tutulumu veya şiddetli ekstrarenal semptomlarda endikedir. Oral prednizon genellikle 1-2 mg/kg/gün arası dozlarda orta şiddetliden ağır semptomlara yol açabilen gastrointestinal sistem ve eklem tutulumunda ve HSP?nin deri lezyonlarının progresyonunun durdurulmasında önerilmektedir (12). Kortikosteroid tedavisinin karın ağrısını ve kanamayı kontrol etmede yararlı olduğu bildirilmiştir (13-15). Kortikosteroidlerin dışında diğer immünsüpresifler de kullanılmıştır (3, 16). Hastamızda deri biyopsisinin vaskülit ile uyumlu gelmesinin ardından proton pompa inhibitörüne 1 mg/kg metil prednisolon eklendi, hastanın karın ağrısı azaldı, tedavinin 4. gününde hastanın melenası ve hemodinamisi düzeldi, kanama kontrol altına alınabildi. Bizim hastamızda da kortikosteroid tedavisi karın ağrısının azalmasında ve kanamanın kontrol altına alınmasında faydalı olmuştur. Sonuç olarak Henoch-Schönlein vasküliti daha çok çocukluk çağında görülmekle birlikte ileri yaşta da ortaya çıkabilmektedir. Karın ağrısı, üst gastrointestinal kanama ve pete-şial döküntülü hastalarda akla gelmelidir. Tipik endoskopik bulgular tanının konulmasında yardımcı olur, kortikosteroid tedavisi semptomların ve kanamanın kontrolünde faydalıdır.
Kaynaklar
1. Başak M, Erden A, Bulut K, et al Gastrointestinal kanama ile başvuran erişkin başlangıçlı Henoch-Schönlein vasküliti ve ankilozan spondilitli bir olgu (A case with adult-onset Henoch-Schönlein vasculitis presenting with gastrointestinal bleeding and ankylosing spondylitis). Endoscopy Gastrointestinal 2013;21:19-21. 
2. Shin JI, Lee JS. Comment on: Clinical and histopathological features in Henoch-Schönlein purpura (Int J Dermatol 2008 January; 47(1):48-9.). Int J Dermatol 2008;47:1088. 
3. Jinga M, Jurcut C, Vasilescu F, et al. A rare case of digestive hemorrhage in an elderly patient: diagnosis and treatment difficulties. Rom J Morphol Embryol 2012;53(3 Suppl):831-4. 
4. Uppal SS, Hussain MA, Al-Raqum HA, et al. Henoch-Schönlein?s purpura in adults versus children/adolescents: A comparative study. Clin Exp Rheumatol 2006;24(2 Suppl 41):S26-30. 
5. Calvo-Río V, Loricera J, Martín L, et al. Henoch-Schönlein purpura nephritis and IgA nephropathy: a comparative clinical study. Clin Exp Rheumatol 2013;31(1 Suppl 75):S45-51. 
6. Pillebout E, Thervet E, Hill G, et al. Henoch-Schönlein purpura in adults: outcome and prognostic factors. J Am Soc Nephrol 2002;13:1271-8. 
7. Akay BN, Ünlü e, Şanlı H, Akyol A. Erişkinlerde Henoch-Schönlein purpurasının klinik özellikleri ve takip sonuçları (Henoch-Schönlein purpura in adults: clinical features and outcome). Asthma Allergy Immunol 2010;8:38-45. 
8. García-Porrúa C, Calviño MC, Llorca J, et al. Henoch-Schönlein purpura in children and adults: clinical differences in a defined population. Semin Arthritis Rheum 2002;32:149-56. 
9. Ueo T, Nakase H, Chiba T. Clinical challenges and images in GI. Unique gastrointestinal involvement in a patient with Henoch-Schonlein purpura. Gastroenterology 2007;133:1076, 1395. 
10. Zhang Y, Huang X. Gastrointestinal involvement in Henoch-Schönlein purpura. Scand J Gastroenterol 2008;43:1038-43. 
 11. Chen MJ, Wang TE, Chang WH, et al. Endoscopic findings in a patient with Henoch-Schonlein purpura. World J Gastroenterol 2005;11:2354-6. 
 12. Sharma A, Wanchu A, Kalra N, et al. Successful treatment of severe gastrointestinal involvement in adult-onset Henoch-Schonlein purpura. Singapore Med J 2007;48:1047-50. 
13. Ronkainen J, Koskimies O, Ala-Houhala M, et al. Early prednisone therapy in Henoch-Schönlein purpura: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr 2006;149:241-7. 
14. PavlovićM, RadlovićN, LekovićZ, et al. Corticosteroid therapy in Henoch-Schönlein gastritis. [Article in Serbian]. Srp Arh Celok Lek 2007; 135:208-11. 
15. Chen MJ, Chang WH, Chu CH, et al. Rapid response of Henoch-Schönlein purpura to corticosteroids: correlation between skin and gastric mucosal lesions. Dig Dis Sci 2007;52:1706-8. 
16. Farah R, Shay M. Gastrointestinal involvement in Henoch-Schönlein purpura. Minerva Gastroenterol Dietol 2007;53:295-9.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum