Yazarlara Açıklama

YAZIM KURALLARI

Endoskopi Dergisi, Türk Gastroenteroloji Vakfı’nın bilimsel içerikli yayın organı olup, gastroenterolojide endoskopi kullanımı ile ilgili çalışmaların yayınlandığı Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası süreli, açık erişimli bir dergidir. Dergi Nisan, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır.

Dergi gastroenteroloji alanında yapılan özgün araştırmaları, olgu sunumu, derleme, özgün görüntü ve editöre mektup türü yazıları yayınlamaktadır.

Dergi iki dilli yayınlanmakta olup http://endoskopi.tgv.org.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açıktır.

Yazı kabulü endoskopi.tgv.com.tr adresinden ulaşılabilecek online olarak makale kabul ve değerlendirme sistemi üzerinden yapılacaktır. Sistem hazırlık aşamasında olduğundan yazıların bilgi@tgv.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Dergimize Türkçe, İngilizce ya da hem Türkçe hem İngilizce yazı kabul edilmektedir.

Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı ortamda yayınlanmamış olması gerekir. Toplantılarda sunulan yazılar için, organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.

Yazarlar, yazının değerlendirmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesindeki her türlü telif haklarını dergiye devrederler. İlgili (corresponding author) yazar, yazının yayınlanmasını kabul ettiklerini  beyan etmek zorundadır. Bunun için tüm yazarlar tarafından imzalanan Yayın Hakkı Devir Formu’nun yazı ile beraber gönderilmesi gerekmektedir. Yazılarda kullanılan metin, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazıların formatı dergi kurallarına ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından hazırlanan ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2016 - www.icmje.org) kurallarına göre uygun olarak hazırlanmalıdır.

Deneysel ve klinik çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects ve Guide for the Care and Use of Laboratory Animals çerçevesinde hazırlanmış etik kurul raporu gerekmektedir. Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan yöntemlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için yapılanlar açık bir şekilde belirtilmelidir. Hasta onamları, etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi, tam metin dosyasında yer alan Gereç ve Yöntemler başlığı altına yazılmalıdır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Onam” (informed consent) alınmalıdır.

Yayınlanmak üzere Endoskopi Dergisi’ne gönderilen yazıların ön değerlendirmeleri dergi yayın kurulu tarafından yürütülür. Aşırma, kopya ve tekrarlanan yayın denetimleri de bu aşamada yapılır. Bu türden etik sorunların tespiti halinde Committee on Publication Ethics (COPE) kılavuzları çerçevesinde işlem yapılacaktır. Yazarlar, metinde büyük bir değişiklik yapılmaması şartıyla, Editörler tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını yazıyı yayınlanmak üzere gönderdiklerinde kabul etmiş sayılırlar.

Yazılar yayına kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma ya da isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Gönderilen yazılar›n kontrol ve düzeltmeler için posta giderleri karşılığı olarak 650.00 TL, Türkiye İş Bankası Cebeci Hastanesi Şubesi (Şube Kodu: 4365) Türk Gastroenteroloji Vakfı 39035 Nolu TL hesabına (IBAN: TR71 0006 4000 0014 3650 0390 35) yatırılacak ve dekontun kopyası yazıyla birlikte gönderilecektir.

Yazı ana dosyaları Microsoft Office Word programı kullanarak hazırlanmalı ve türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Araştırma Yazıları

Türkçe ve İngilizce özetler, Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma alt başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalı, maksimum 250-300 kelime olmalıdır. Anahtar sözcükler, National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından şeçilmeli, en az üç, en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalı, Türkçe ve İngilizce olarak özetin hemen altına yazılmalıdır.

Ana metin; Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma alt başlıklarını içermelidir. Ana metin özetler, kaynaklar, görseller vb. hariç 3000-4000 kelime olmalıdır. Kaynaklar ve Tablolara ana dosyanın sonunda yer verilmeli, Şekil ve Resimler JPEG ya da TIFF formatında gönderilmelidir. Kaynaklar 20’den az olmamalıdır.

İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında parametrik testler kullanıldığı zaman, verilerin ortalama±standart sapmalarıyla bildirilmesi gerekir. Parametrik olmayan testler için de ortanca (en düşük-en yüksek) ya da ortanca (25 ve 75. persantil) değerleri olarak bildirilmesi gerekir. İleri ve karmaşık istatistiksel analizlerde, göreceli risk (RR-Relative Risk), olasılık (OR-Odds Ratio) ve tehlike (HR-Hazard Ratio) oranları, güven aralıkları (Confidence Intervals) ve p değerleri ile desteklenmelidir.

Olgu Sunumu

Tedavide yeni bir yöntem öneren, ender görülen ve ilgi uyandıracak olgular olmalı ve şu bölümlerden oluşmalıdır; Özet, Giriş, Olgu, Tartışma ve Kaynaklar. Özette genel bilgiler değil olgu anlatılmalı ve alt başlıklara ayrılmamalıdır. Özet en az 100, en fazla 250 kelime içermelidir. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından seçilmeli ve en az üç, en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalıdır. Ana metin; Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıklarını içermeli, kaynaklar ve tablolar ana dosyada sunulmalı, şekiller ve resimler JPEG ya da TIFF formatında gönderilmelidir. Olgu sunumu türündeki yazıların ana metinleri 1.500 kelimeden uzun olmamalıdır, kaynaklar en fazla 10 adet olabilir.

Derleme

Konusunda birikimi olan yazarlar dergi tarafından derleme yazmak üzere davet edilebir. Derlemede özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak en fazla 250 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) terimleri arasından seçilmelidir ve en az üç, en fazla 10 adet olabilir. Ana metin 3.000- 4.000 kelime arasında, kaynaklar ise maksimum 50 adet olmalıdır.

Editöre Mektup

Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmeli ve/veya katkı sağlamalıdır. Özet, anahtar sözcük içermemeli maksimum 400 kelime, beş kaynaktan oluşmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

İlginç, Olgu-Görüntü Örnekleri

Gastroenterolojide yeni teknikleri ve nadir olguları yüksek kalitede görüntüler ve kısa metinler ile sunmalıdır. Metin 250 kelimeyi geçmemeli maksimum altı görüntü ve beş kaynak içermelidir.

Diğer Özel Kurallar

Çift-kör hakem değerlendirmesinin yapılabilmesi için dergiye gönderilen yazı dosyaları ve görseller kör olmalı, bir kurum ya da kişiyi işaret edecek bilgileri içermemelidir.

Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Metinde Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, ve Kaynak başlıkları büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, ORCID numaraları (https://orcid.org/register), akademik ünvanları, kurumları, iş telefonu, GSM, e-posta ve yazışma adresleri ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Özetlerde kısaltma kesinlikle kullanılmamalıdır. Kısaltmalar ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalı, kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmeli, ardışık olarak numaralandırılmalı, hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde düzenlenmelidirler. Şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Mikroskopik şekillerde açıklayıcı bilgilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği de belirtilmelidir. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalı ve ana metin içinde kaynak listesinin sonrasında sunulmalıdır. Tablolar JPEG, TIFF ya da diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada alfabetik sıraya göre tanımlanmalıdır. Tablo genişlikleri dokuz ya da 18 cm olmalıdır. Tablo dipnotlarında üst simge harfler kullanılmalıdır. Tablolar her biri ayrı bir sayfaya arabik rakamlarla (Tablo 1, Tablo 2, .. gibi) yazılmalı, her tablonun başlığı olmalıdır. Yazılarda üç boyutlu şekil kullanılmamalıdır. İlaç isimleri etken madde adlarıyla yazılmalı, yazılım, tıbbi malzeme ve aygıt isimlerinde marka ve firma adı ile, şehir ve ülke bilgisi ana metin içerisinde sağlanmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve güncel çalışmalar kullanılmalıdır. Kaynak seçiminde son 10 yıl içerisinde yayınlanmış ve yerli yayınlara öncelik verilmesi gönderilen yazıların değerlendirme sürecinde yayın kurulu tarafından olumlu karşılanacaktır. Ulaşılması mümkün olmayan ve veri tabanlarında indekslenmeyen kaynaklar kullanılmamalıdır. Dergi adları National Library of Medicine formatına uygun olarak kısaltılmalıdır (http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine). Altı ya da daha az yazarlı kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, yazar sayısı altıyı aştığında ise, ilk üç yazarın adı yazılarak arkasından “et al.” ifadesi eklenmelidir. Kaynakların yazım şekli aşağıdaki (AMA-Manual of Style- http://www.amamanualofstyle.com/) örneklere uygun olmalıdır.

Dergi makalesi (1-6 yazarlı): Hu P, Reuben DB. Effects of managed care on the length of time that elderly patients spend with physicians during ambulatory visits. Med Care. 2002;40(7):606-613.

Dergi makalesi (6’dan fazla yazarlı): Geller AC, Venna S, Prout M, et al. Should the skin cancer examination be taught in medical school? Arch Dermatol. 2002;138(9):1201-1203.

Dergi makalesi (Yazar ismi belirtilmemiş): Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licensure of a meningococcal conjugate vaccine (Menveo) and guidance for use--Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(9):273.

Elektronik dergi makalesi (Doi var): Gage BF, Fihn SD, White RH. Management and dosing of warfarin therapy. The American Journal of Medicine. 2000;109(6):481-488. doi:10.1016/S0002-9343(00)00545-3.

Elektronik dergi makalesi (Doi yok): Aggleton JP. Understanding anterograde amnesia: disconnections and hidden lesions. Q J Exp Psychol. 2008;61(10):1441-1471. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=pbh&AN=34168185&site=ehost-live Accessed March 18, 2010.

Kitap: Goldberg L, Elliot DL. Exercise for Prevention and Treatment of Illness. Philadelphia, PA: FA Davis Co; 1994.

Kitap bölümü: Gamble VN. On becoming a physician: a dream not deferred. In: White EC, ed. Exercise for Prevention and Treatment of Illness. Seattle, Wash: Seal Press; 1990:52-64.

Online/e-Kitap: Bowden F. Gone Viral: The Germs that Share Our Lives. Sydney, Australia: NewSouth; 2011. https://ebookcentral.proquest.com/lib/stkate-ebooks/reader.action?docID=731512&ppg=1. Accessed May 23, 2017.

Online/e-Kitap bölümü: Dwyer J. Nutrient requirements and dietary assessment. In: Kasper DL, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL Loscalzo, eds. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 19th ed. New York, NY: McGrawHill; 2015. http://accessmedicine.mhmedical.com/bookid=1130. Accessed August 23, 2017

Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.

Bilimsel ya da teknik rapor: Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX) Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE 169200860.

Yayına kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yazı: Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med In press 2014.

Erken görünen yayın: Aksu HU, Ertürk M, Gül M, Uslu N. Successful treatment of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062. [Epub ahead of print]

Elektronik formatta yayınlanan yazı: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) l995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm

Değerlendirme aşamasındaki yazıların güncel durumu ve dergiyle ilgili diğer bilgiler için bilgi@tgv.org.tr adresine soru gönderilebilir. Ayrıca her türlü konuda aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak dergiyle bağlantı kurulabilir.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum