Ağustos 2020

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Ağustos 2020
  • Naiv Helicobacter pylori pozitif ve negatif hastaların klinik, demografik ve endoskopik karakteristikleri: Retrospektif analiz

Ağustos 2020 / (28 - 2)

Naiv Helicobacter pylori pozitif ve negatif hastaların klinik, demografik ve endoskopik karakteristikleri: Retrospektif analiz

Sayfa Numaraları
39-41
Yazarlar
Muhammet Fatih AYDIN
Kurumlar
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Giriş ve Amaç: Helicobacter pylori geniş klinik ve endoskopik bir yelpazeile karşımıza gelebilir. Çalışmamızda, Helicobacter pylori pozitif ve negatifhastalar arasındaki endoskopik ve patolojik farkları ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Helicobacter pylori pozitifliği saptanan85 hasta ve Helicobacter pylori negatif 70 hasta alındı. Hastaların dosyalarıretrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: Helicobacter pylori pozitif hastaların yaş ortalaması 40.6 idi. Yaş aralığı 18 ve 77 arasında değişiyordu.Değerlendimeye alınan hastaların 42’si kadın idi. 61 hastada epigastrik ağrışikayeti ön planda olup 11 hastada proton pompası inhibitörü tedavisinedirençli epigastrik ağrı şikayeti ön planda idi. Helicobacter pylori pozitifhastaların endoskopik görüntüleri analiz edildiğinde en sık olarak; 31 hastada antral gastrit ve 15 hastada bulbus ülseri ön planda bulundu. 2 hastadakomplet tip intestinal metaplazi, 3 hastada atrofik gastrit, 1 hastada erkendönem mide kanseri gözlendi. Helicobacter pylori negatif hastaların yaş ortalaması 43.7 olup 32 hasta kadındı. Bu hastalarda epigastrik ağrı şikayeti önplanda idi. Endoskopik değerlendirmede çoğunlukla antral gastrit ön plandaiken, 5 hastada bulbusta ülser gözlendi, patolojik değerlendirmede 2 komplet metaplazi gözlenirken, atrofi ve kanser saptanmadı. Helicobacter pyloripozitif ve negatif hastalar arasında endoskopik ve patolojik bulgular arasındaistatistiki fark saptanmadı. Sonuç: Endoskopik olarak prekanseröz yolaktayer alan, intestinal metaplazi, atrofik gastrit şüphelenilen hastalarda muhakkak Helicobacter pylori bakılmasını ve tedavi edilmesini öneriyoruz. Fakatprekanseröz olmayan durumlar için Helicobacter pylori negatif hastalarla,pozitif hastalar arasında istatistiki fark olmaması nedeniyle gelişmekte olanülkelerde nasıl bir yol izlenmesi ile ilgili prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır
Anahtar Kelimeler
Helicobacter pylori, gastroskopi, metaplazi, ülser
Giriş
Helicobacter pylori (H. pylori) dünya çapında sık rastlananbir bakteriyel enfeksiyondur. Gelişmekte olan ülkelerde hastalık prevalansı oldukça yüksektir. Enfeksiyonun bulaşındafekal-oral yol ön plandadır. Ülkemizde de H. pylori enfeksiyonu prevalansı oldukça yüksek olup hala sorundur (1,2). H.pylori midenin asitli ortamına ve immün yanıta oldukça dayanıklıdır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde prevalans düşüklüğünden dolayı sorun olmamakla beraber gelişmekte olanülkelerde özellikle antibiyotik direnci nedeni ile hala ciddi birsorun oluşturmaktadır.H. pylori geniş klinik bir yelpaze ile karşımıza gelebilir. Deği-şik endoskopik bulgulara eşlik edebilir. Akut gastrit ve kronik gastritler, peptik ülser, prekanseröz lezyonlar, mide kanserive mide lenfoması gibi birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir(1,2). Çalışmamız, H. pylori pozitif ve negatif hastaların patolojik ve endoskopi bulguları arasında belirgin farklılık varmıdır? ve H. pylori’nin endoskopik ve patolojik bulgularakatkısını saptamak amacıyla planlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde 2018 Mayıs-Aralıkayları arasında endoskopik olarak biyopsi alınan ve patolojik olarak H. pylori pozitifliği saptanan 85 hasta ve kontrololarak H. pylori negatif 70 hasta çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların klinik-demografik özellikleri, endoskopik bulguları ve histopatolojik özellikleri değerlendirildi.18 yaşından büyük, dahaönce H. pylori tedavisi almayan hastalar değerlendirmeyealındı. SPSS programı ile istatistiksel analiz yapıldı. Çalışmaiçin Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı girişimselolmayan etik kurul başkanlığı tarafından 10.07.2020 tarihinde 71522473/050.01.04/405 sayı numarası ile etik kurulonayı alınmıştır.
Bulgular
Çalışmaya alınan H. pylori pozitif hastaların yaş ortalaması40.6 olup, yaş aralığı 18 ve 77 arasında değişiyordu. Değerlendimeye alınan hastaların 42’si kadındı. 61 hastada epigastrik ağrı şikayeti ön planda idi. 6 hastada heartburn veregürjitasyon gibi gastroözofageal reflü hastalığı şikayetleridominanttı. 7 hastada şişkinlik şikayeti ön planda bulunuyordu. 11 hastada proton pompası inhibitörü (PPİ) tedavisinedirençli epigastrik ağrı şikayeti vardı. H. pylori pozitif hastalarının endoskopik görüntüleri analiz edildiğinde; 31 hastada antral gastrit, 11 hastada eroziv antral gastrit, 1 hastadapangastrit, 11 hastada eroziv pangastrit, 6 hastada özofajit, 3hastada nodüler pangastrit, 3 hastada gastrik atrofi, 4 hastadakorpusta ülser ve 15 hastada bulbus ülseri izlendi (Şekil 1).Korpus ülseri saptanan 4 hastanın subgrup anlizinde 3 hastada histopatolojik değerlendirme benign idi. Histopatolojikdeğerlendirmede; 2 hastada komplet tip intestinal metaplazisaptanırken, 3 hastanın histopatolojik değerlendirilmesindekorpus dominant atrofik gastrit sapatandı. 1 hastaya erkenmide kanseri tanısı kondu ve operasyon yapıldı. Tüm hastalara H. pylori eradikasyon tedavisi verildi. H. pylori negatif hastaların patoloji raporlarında 2 hastadakomplet tip metaplazi saptandı. Mide kanseri ve atrofi izlenmedi. Yapılan istatistiki değerlendirmede, H. pylori pozitif venegatif, hastalar arasında yaş, endoskopi bulguları ve patolojik bulgular açısından istatistiki fark gözlenmedi, fakat göreceolarak H. pylori pozitif hastalarda; bulbus ülseri, atrofi, metaplazi ve erken dönem mide kanseri daha sık saptandı.
Tartışma
H. pylori tanısı mide hastalıkları tedavisi için çok önemli biraşama olmuştur (1,2). Ülkemizde H. pylori prevalansı yüksektir. Artan antibiyotik direnci nedeni ile günümüzde de H.pylori halen sorun oluşturmaktadır (1-4). Midede H. pyloriile ilişkili bir çok hastalık tanımlanmıştır. H. pylori’nin gastrik karsinogenezde yer aldığı bilinmektedir (1,5,6). İntestinal metaplazi, atrofik gastrit ve diplazi gibi prekanseröz yolakların aktivasyonunda H. pylori’nin rolü olduğuna bir çokçalışmada değinilmiştir (1-6). H. pylori pozitifliği superfisialgastritten mide kanserine kadar bir çok endoskopik lezyondasaptanmıştır. H. pylori tanısında birçok test kullanılmaktadır.Çalışmamızda H. pylori saptanması, doğruluk oranı oldukçayüksek ve histopatolojik özellikler hakkında da bilgi verenpatolojik değerlendirme ile yapılmıştır. Çalışmamızda H. pylori pozitif 85, H. pylori negatif 70 hasta değerlendirildi. 6aylık dönem periyodunda hastaların dosyaları retrospektifolarak analiz edildi.H. pylori ve eşlik ettiği hastalıklar ile ilgili çalışmalar son dö-nemde endoskopik olarak mukoza değerlendirmesi üzerineyoğunlaşmıştır (7-11). Çalışmada hastaların endoskopik bulguları açısından bakıldığında H. pylori pozitif hastalarda, dahafazla bulbusta ülser olduğu fakat istatistiki anlamlılık olmadı-ğı gözlendi. Patolojik bulgulara bakıldığında, H. pylori pozitif hastalarda istatistiki anlamlılık olmasada, atrofi ve erkenmide kanseri daha fazla idi. Bu bulgularla; H. pylori pozitif venegatif hastalar arasında belirgin bir istatistiki fark olmasa dabulbus ülseri ve prekanseröz mide lezyonlarının H. pylori pozitif hastalarda daha fazla gözlendiği söylenebilir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde H. pylori pozitifliğinin sıklığı vebulaş yolu göz önüne alındığında tüm hastaların tedavi edilipedilmemesi noktasında kararlar alınması gereklidir. Bu konuda daha geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.Çalışmamızın retrospektif ve tek merkez çalışması olması,vaka sayısının az olması, atrofi ve metaplazi yapacak diğerrisk fökterlerinin (sigara, alkol, aile hikayesi vb.) değerlendirilememiş olması çalışmayı kısıtlayan faktörlerdir. Sonuçta endoskopik olarak prekanseröz yolakta yer alan, intestinal metaplazi ve atrofik gastrit şüphelenilen hastalardamuhakkak H. pylori bakılmasını ve tedavi edilmesini öneriyoruz. Gelişmekte olan ülkelerdeki H. pylori sıklığı ve bulaşyolu dikkate alındığında diğer hasta gruplarında (antral gastrit,pangastrit) H. pylori tedavisinin yapılıp yapılmaması konusunda prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.“Yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.”
Kaynaklar
1. Crowe SE. Bacteriology and epidemiology of Helicobacter pylori infection. UpToDate.<br>2. Özden A. Helikobacter pylori ve Türkiye. Türk Gastroenteroloji VakfıYayını. Yayın tarihi 04/2013. ISBN 9789944572118.<br>3. Seven G, Cinar K, Yakut M, Idilman R, Ozden A. Assessment of Helicobacter pylori eradication rate of triple combination therapy containinglevofloxacin. Turk J Gastroenterol 2011;22:582-6.<br>4. Yakut M, Çinar K, Seven G, Bahar K, Özden A. Sequential therapy forHelicobacter pylori eradication. Turk J Gastroenterol 2010;21:206-11.<br>5. Yakut M, Örmeci N, Erdal H, et al. The association between precancerous gastric lesions and serum pepsinogens, serum gastrin, vascularendothelial growth factor, serum interleukin-1 Beta, serum toll-like receptor-4 levels and Helicobacter pylori Cag A status. Clin Res HepatolGastroenterol 2013;37:302-11.<br>6. Soykan I, Yakut M, Keskin O, Bektaş M. Clinical profiles, endoscopicand laboratory features and associated factors in patients with autoimmune gastritis. Digestion 2012;86:20-6.<br>7. Matsuhisa T. Helicobacter pylori infection and endoscopic appearanceof the gastric mucosa in elderly patients with peptic ulcer. Nihon RonenIgakkai Zasshi 1997;34:623-30.<br>8. Oberhuber G, Haidenthaler A. Histopathology of Helicobacter pylori infections. Acta Med Austriaca 2000;27:100-3.<br>9. Sakae H, Iwamuro M, Okamoto Y, et al. Evaluation of the usefulness andconvenience of the Kyoto Classification of gastritis in the endoscopicdiagnosis of the Helicobacter pylori infection status [published onlineahead of print, 2019 Sep 19]. Digestion 2019;19:1-8.<br>10. Tarhane S, Anuk T, Gülmez Sağlam A, et al. Helicobacter pylori positivity and risk analysis in patients with abdominal pain complaints.Mikrobiyol Bul 2019;53:262-73.<br>11. Quach DT, Hiyama T. Assessment of endoscopic gastric atrophy according to the Kimura-Takemoto Classification and its potential applicationin daily practice. Clin Endosc 2019;52:321-7
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum